Đánh giá thường niên hiện trạng công khai thông tin đất đai trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước

BẢNG GIÁ ĐẤT CẤP TỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

congkhaithongtindatdai.info

Trang congkhaithongtindatdai.info là cầu nối các cổng thông tin chính thức về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu thực chứng về công khai thông tin đất đai, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin đất đai của người dân Việt Nam.

Trang thông tin này là một trong những kết quả của dự án “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty Phân tích thời gian thực (RTA). Hoạt động nghiên cứu của dự án nhằm mục đích hỗ trợ chính quyền địa phương trên cả nước đẩy mạnh công khai thông tin đất đai với người dân, góp phần tăng cường hiệu quả quản trị đất đai tại Việt Nam.

Báo cáo tóm tắt năm 2023

Đánh giá việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử

Đối tác